fbpx

Regulamin udostępniania treści cyfrowych w zamian za zapis do newslettera

Cześć! Z tej strony Marianna ze Słowności!

Za pośrednictwem strony www.slownosci.pl możliwe jest zamówienie dostarczenia treści cyfrowych opisanych na stronie w zamian za zapis do newslettera. Szczegóły opisane są w poniższym regulaminie.

Pamiętaj, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść Kupującego.

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Podmiotem dostarczającym Treść Cyfrową jest Marianna Chłopek-Labo, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Marianna Chłopek-Labo, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Bytomiu, ulica Orląt Lwowskich 3/17, 41-902 Bytom, numer telefonu: 780753506, NIP 6772347014;

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści regulaminu, napisz proszę na adres e-mail: marianna@slownosci.pl.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych w ramach Newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Marianna Chłopek-Labo, prowadząca działalność gospodarczą Marianna Chłopek-Labo, posługującą się numerem NIP 6772347014, e-mail: marianna@slownosci.pl.

2. Formularz – formularz internetowy osadzony na Stronie służący do zamówienia Materiałów,

3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Użytkownikiem;

4. Materiały – treści cyfrowe udostępniane Użytkownikowi przez Administratora w zamian za zapis na listę subskrybentów Newslettera; rodzaj i zawartość Materiałów wynika z opisu na Stronie,

5. Newsletter – wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora wysyłane na adres e-mail podany przez Użytkownika w Formularzu,

6. POCK – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK jest również Użytkownikiem,

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.slownosci.pl,

Użytkownik – osoba fizyczna wypełniająca Formularz i zawierająca w ten sposób z Administratorem umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów.

§ 2 Zamówienie i dostarczenie Materiałów

1. Za pośrednictwem Strony, Administrator umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów edukacyjnych, za które to Materiały Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Administratorowi swoje dane osobowe (adres e-mail i imię) i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera. W ramach Newslettera wysyłamy do zapisanych na listę Subskrybentów materiały edukacyjne, ale też informacje handlowe i marketingowe, w tym informacje o produktach i usługach, a także ofertach rabatowych za pośrednictwem maili przesyłanych na adres mailowy podany przez Użytkownika w trakcie zapisu na listę mailową w celu pobrania bezpłatnych materiałów.

2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera i wycofać  dostęp do swoich danych osobowych. Rezygnację możesz zgłosić:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Jeżeli nie, możesz usunąć swój adres z naszej bazy” lub inny równoważny komunikat sugerujący umożliwienie wypisania się z listy Subskrybentów; 

b) kontaktując się z nami na nasz adres mailowy: marianna@slownosci.pl

3. Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, a nadal chciałby skorzystać z Materiałów oferowanych, jako prezent za zapis na Newsletter, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Administratora cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu z Administratorem pod adresem mailowym: marianna@slownosci.pl.  wtedy cenę Materiałów, którymi jesteś zainteresowany, i otrzymasz link do płatności. Jedyne maile, jakie w takiej sytuacji od nas dostaniesz, to te, które są niezbędne do realizacji Twojego płatnego zamówienia. 

3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

4. W Formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji Newslettera oraz dostarczenia Materiałów. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Zamówienie Materiałów nie jest możliwe anonimowo.
Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem Formularza treści bezprawnych.

5. Materiały są dostarczane Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.

§ 3.
Własność intelektualna

1. Materiały korzystają z ochrony prawa autorskiego.

2. Materiały mogą zawierać również chronione znaki towarowe.

3. Materiały udostępniane są Użytkownikowi wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z Materiałów naruszają prawa Administratora lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie Materiałów bez zgody Administratora lub innych podmiotów uprawnionych.

§ 4 Wymogi techniczne

1. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do zamówienia Materiałów, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
b) dostęp do poczty elektronicznej;
c) aktywny adres e-mail;
d) klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
e) dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet
Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

2. Do korzystania z Materiałów, w zależności od ich rodzaju, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest na Stronie w sposób widoczny dla Użytkownika i pozwalający podjąć mu decyzję w zakresie zamówienia Materiałów.

§ 5 Odstąpienie od umowy i reklamacje

1. Konsument oraz POCK może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana Administratorowi. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera.

3. Administrator ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi lub POCK Materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

4. W razie niezgodności Materiałów z umową, Konsument lub POCK może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji.

6. Zasady odpowiedzialności Administratora za niezgodność Materiałów z umową wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o prawach konsumenta. Regulamin nie ma na celu wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji tych zasad, lecz stanowi jedynie uproszczone ich przedstawienie w celu ułatwienia Konsumentowi lub POCK rozeznania się w tych zasadach. Administrator zachęca jednocześnie Konsumenta lub POCK do zapoznania się z całością regulacji zawartej w ustawie o prawach konsumenta.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Formularzu jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

3. Po dostarczeniu Materiałów, dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu obsługi Newslettera, tj. wysyłki wiadomości e-mail, analizy statystyk związanych z wysyłanymi wiadomościami, segmentacji bazy. Na podstawie segmentacji wykonywanej przez Administratora, Użytkownik może trafiać do różnych grup odbiorców Newslettera, które mają wpływ na zakres i zawartość treści wysyłanych w ramach Newslettera. Użytkownik zawsze może zwrócić się do Administratora o informację w zakresie przynależności do poszczególnych grup oraz oczekiwaną przez siebie modyfikację w zakresie tej przynależności.

5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są jednak nadal w bazie Administratora na potrzeby archiwalne, w celu ewentualnej obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z Newsletterem oraz w celu zapewnienia możliwości wykazania, że Administrator przestrzega przepisów prawa przy prowadzeniu działań związanych z Newsletterem, odbierając zgodę na otrzymywanie Newslettera, respektując rezygnację z Newslettera itp., co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane te zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową oraz upływie terminu, do którego Administrator może zostać poddany kontroli ze strony organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem prowadzonych działań związanych z Newsletterem.

6. Adres e-mail Użytkownika może zostać przesłany do systemu reklamowego Meta w celu stworzenia grupy odbiorców reklam, a następnie targetowania do stworzonej w ten sposób grupy reklam określonej treści, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na marketingu własnych produktów lub usług.

7. W proces przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą być zaangażowane podmioty przetwarzające związane z Administratorem stosownej treści umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

9. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. danych osobowych.
Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie informacje w tym zakresie zawarte są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://www.slownosci.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do Materiałów, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, znajduje zastosowanie Regulamin obowiązujący w chwili zawierania umowy.

3. Wszelkie spory związane ze Stroną będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.

4. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

5. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2023-01-03.